พรบ. / พรก.  
กฎกระทรวงและระเบียบ  
คำสั่ง อบต.  
Download แบบฟอร์ม  
   
สำนักงานปลัด  
ส่วนการคลัง  
ส่วนโยธา  
   
รับเรื่องราวร้องทุกข์  
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
   
 
   
ตรวจสอบอีเมล
ผู้ใช้ :
รหัส :
   
สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้ :
รหัส :
   
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
   
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
แต่เดิมเรียกว่า “บ้านเขาวง”เพราะสภาพท้องที่มีภูเขายาวติดต่อกันเป็นรูปโค้งคล้ายกับฆ้องวงซึ่งตั้งอยู่ ตำบลพุกร่าง ต่อมาได้แยกออกมาเป็น ตำบลเขาวง เมื่อ พ.ศ.2515 เดิมมี 8 หมู่บ้าน ต่อมา พ.ศ.2540 มีหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 หมู่ รวม เป็น 9 หมู่บ้าน จัดตั้งเป็น อบต.เขาวง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538

หมู่ที่1 บ้านโคกมะเดื่อ มีพื้นที่ทั้งหมด  780 ไร่  ก่อนจะตั้งชื่อว่า  บ้านโคกมะเดื่อ  สมัยก่อนมีต้นมะเดื่อหนึ่งต้นใหญ่มากคู่กับบ่อน้ำ  ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงได้เดินทางผ่านไปมนัสการวัดพระพุทธบาทจำต้องมาแวะนั่ง  นอนพักผ่อนกันอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อทุกครั้งที่เดินทางผ่านมาตรงนี้ เลยเรียกกันว่า  บ้านโคกมะเดื่อ  หมู่ที่   1   ตำบลเขาวง    อำเภอพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรี
การคมนาคม หมู่ที่ 1 มีถนนกรมโยธาธิการ สายพุกร่าง - เขาวง ผ่านโดยมี ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย เชื่อมโยงระหว่างถนน กรมโยธาธิการ สายหน้าพระลาน - บ้านครัว

หมู่ที่2 บ้านซับบอน  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,200 ไร่ เล่ากันว่า เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว มีบึงน้ำขนาดใหญ่มาก มีน้ำซึม ซับไหลอยู่ใน บึงตลอดเวลา และมีต้นบอนที่กินได้ขึ้นล้อมรอบเต็มบึงไปหมด ทั้งบึงชาวบ้านแถวรอบบริเวณใกล้เคียงบึงน้ำนี้ ได้เก็บไปแกงกินกันเลยเรียกว่า       บ้านซับบอน”หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การคมนาคมหมู่ที่2 มีถนนกรมโยธาธิการ สายหน้าพระลาน - บ้านครัว ผ่านโดยมีถนนลาดยาง จำนวน 1สาย

หมู่ที่3 บ้านเขาพลัด มีพื้นที่ทั้งหมด  370  ไร่  ก่อนจะตั้งชื่อบ้านเขาพลัด   เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเขาเล่าว่า   มีหนุมาน   1  ตัว   หาบหินมาหนึ่งหาบ  หาบหินนั้นเกิดไม้คานหัก    หาบหินอีกข้างหนึ่งไปตกที่วัดดอยหินปูน  และอีกข้างหนึ่งไปตกที่วัดเขาพลัด  เลยเรียกกันว่า “บ้านเขาพลัด” หมู่ที่ 3  ตำบลเขาวง  อำเภอพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรี
การคมนาคม มีถนนกรมโยธาธิการ สายพุกร่าง - เขาวง ผ่านโดยมีถนนลาดยาง 1 สาย เชื่อมโยงระหว่างถนนกรมโยธาธิการ   สายพุกร่าง - เขาวง

หมู่ที่4 บ้านหนองป่าพง มีพื้นที่ทั้งหมด 650 ไร่ ก่อนจะตั้งชื่อบ้านหนองป่าพง สมัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว เขาเล่ากันว่ามีหนองน้ำ ใหญ่มากรอบ ๆ หนองน้ำจะมีป่าพงรกล้างเต็มไปหมด ชาวบ้านที่เขามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ ก็ช่วยกันถากถางป่า จนไม่มีหนองป่าพงรกล้างนี้ อยู่เลยเรียกกันว่าบ้านหนองป่าพง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การคมนาคม มีถนนกรมโยธาธิการ สายหน้าพระลาน – บ้านครัว ผ่านโดยมี ถนนลาดยาง 1 สาย

หมู่ที่5 บ้านเขาวง มีพื้นที่ทั้งหมด 720 ไร่ แต่เดิมเรียกกันว่า บ้านเขาวง เพราะเขาวงเพราะสภาพท้องที่มีภูเขา วงยาวติดต่อ กันเป็น รูปโค้งคล้ายกับฆ้องกัน  ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลพุกร่างต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลเขาวงเลยเรียกกันว่า บ้านเขาวง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวง อำเภอ พระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรี
การคมนาคม มีถนนกรมโยธาธิการ  สายพุกร่าง – เขาวง    ผ่านโดยมี ถนนลาดยาง   จำนวน 1 สาย

หมู่ที่6 บ้านน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 673 ไร่ แต่เดิมเรียกกันว่า บ้านน้อย เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเขาเล่าว่า หมู่บ้านตรงนี้มีบ้านอยู่กัน 2 - 3 หลังคาเรือนเท่านั้น คนที่อยู่ก่อนเลยเรียกว่าบ้านน้อย ต่อมากมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นหมู่บ้านค่อยข้างใหญ่ เลยเรียกกันว่า “บ้านน้อย” หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การคมนาคม มีถนนกรมโยธาธิการ สายพุกร่าง – เขาวง ผ่านโดยมี ถนนลาดยาง

หมู่ที่7 บ้านหนองกอง มีพื้นที่ทั้งหมด 737 ไร่ แต่เดิมเรียกกันว่า บ้านหนองกอง เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเขาเล่าว่า หมู่บ้านตรง นี้เมื่อก่อนนี้มีหนองน้ำใหญ่มาก และอีกฝั่งหนึ่งมีกองดินสูงเหมือนภูเขาชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมก็เลยเอาหนองน้ำกับกองดินมารวมกัน เลยเรียกกันว่า “ บ้านหนองกอง ” หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การคมนาคม มีถนนกรมโยธาธิการ  สายหน้าพระลาน - บ้านครัว   ผ่านโดยมี ถนนลาดยาง   จำนวน  1  สาย

หมู่ที่8 บ้านถ้ำมงกุฎ มีพื้นที่ทั้งหมด 265 ไร่ แต่เดิมเรียกกันว่า บ้านถ้ำมงกุฎ แต่เดิมไม่มีประชากรอยู่เลย จะมีภูเขา มีถ้ำดิม เรียกว่า ถ้ำปากแหว่ง ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยอยู่ประมาณ 1- 3 หลังฟังดูแล้วไม่ได้ไม่ ไพเราะหูเท่าไรนักก็เลยเลี่ยนเป็นบ้านถ้ำมงกุฎ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การคมนาคม มีถนนกรมโยธาธิการ สายหน้าพระลาน - บ้านครัว ผ่านโดยมี ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย

หมู่ที่9 บ้านซับชะอม มีพื้นที่ทั้งหมด 213 ไร่ ก่อนจะตั้งชื่อบ้านซับชะอม เมื่อหลายปีมาแล้ว เขาเล่ากันว่า มีบ่อน้ำซับไหลมา จากภูเขา แล้วมีต้นชะอมใหญ่มากเท่าต้นมะพร้าวเต็มไหมดอยู่รอบบ่อน้ำซับต่อมาได้มี การระเบิดหินถมทับบ่อน้ำซับนี้ไปแล้ว เลยเรียกกันว่ า บ้านซับชะอม หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การคมนาคม มีถนนกรมโยธาธิการผ่าน จำนวน 1 เส้น


 
ตราสัญลักษณ์ อบต.เขาวง